[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Условия за ползване

Използването на този уеб сайт означава, че приемате тези правила и условия за ползване, заедно с нашата политика за поверителност, както и управлението на “бисквитки”. Ако не сте съгласни с тези правила и условия, не използвайте този сайт.

1. Настоящите Условия за ползване на интернет страници на „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО „ЕООД и предоставяните чрез тях услуги (наричани за краткост „Условията”) уреждат отношенията между „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД е страницата www.limitedlingerie.com, както и всяка друга интернет страница, регистрирана от „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД

2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са една категория -нерегистрирани – потребители, които посещават Интернет страница на „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД без да извършват регистрация.

3. Настоящите правила са публикувани на всяка Интернет страница на „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Условия.

4. При ползване на услуги, при които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание на Интернет страница на „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД е забранено нарушаването на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

5. При ползване на услуги, свързани с участие на Потребителя във форуми, блогове, чат стаи, предоставяне на данни за поръчка или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страница на „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД, Потребителят се задължава да спазва следните изисквания:

• 5.1.  да поставя съобщения (posts), изписани само на български език, като има право да използва писмените знаци на латинския език единствено с цел изясняване на изказа, както и при технологични термини, търговски марки и брандове, идиоми и жаргон. Текстове на английски или друг език ще бъдат редактирани от съответните администратори на съответната Интернет страница.

• 5.2.  да не поставя/ използва на Интернет страница на „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име на“ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД , включително публикуването на материали с порнографско съдържание.

• 5.3.  да не поставя на Интернет страница на „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД търговски, рекламни текстове и/или изображения, както и off-topic съобщения.

6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД , има право да изрази мнение по отношение на настоящите Условия чрез изпращане на лично съобщение в секцията за Контакт.

7. „ЛИМИТИРАНОБЕЛЬО“ ЕООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

8. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

9. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]